Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği Yayımlandı

Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği Yayımlandı

Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği Yayımlandı

6 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği yayım tarihinden bir sene sonra yürürlüğe girecek.

 

 

 

6 Ekim 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31266 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TÜRKİYE KIYI VE LİMAN YAPILARI DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yeni yapılacak kıyı ve liman yapılarının deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut yapıların performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında kıyı ve liman yapılarının değerlendirme ve tasarımı için Ek-1’de yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.