Tarafımızca Hazırlanan Tuzla Tersaneler Bölgesi Sakız Adası Sit Sınırı Aktarım Paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylandı

Tarafımızca Hazırlanan Tuzla Tersaneler Bölgesi Sakız Adası Sit Sınırı Aktarım Paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylandı

Tarafımızca Hazırlanan Tuzla Tersaneler Bölgesi Sakız Adası Sit Sınırı Aktarım Paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylandı

Tarafımızca Hazırlanan Tuzla Tersaneler Bölgesi Sakız Adası Sit Sınırı Aktarım Paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 25.08.2020 tarihinde onaylandı

 İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, Sakız Adası mevkii, 28 pafta 4709 parsel, Mülga İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.01.1993 tarih ce 3019 sayılı kararı ile tesvil edilen, aynı Kurulun 25.02.1999 tarih ve 5077 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Tuzla Kamilbey Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında sınırları işli 1.Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında ve kamu mülkiyetinde olup,1/5000 ölçekli imar plan paftalarındaki sit sınırlarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli güncel halihazır haritalara aktarılması talebine ait MD NETA Müh.ve İnş.Tic.Ltd.Şti.'nin 17.07.2020 tarih ve 98590 sayılı yazısı, inceleme raporu eşliğinde okundu, dosya ve ekleri incelendi:

 İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, Sakız Adası mevkii 28 Pafta 4709 Parsele ilişkin sunulan, Mülga İsanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25.02.1999 tarih ve 5077 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli paftalardaki 1.Derece Doğal Sit Alanı sınırının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli güncel onaylı halihazır haritalara aktarımına ilişkin talebin değerlendirilmesi neticesinde, karar eki paftaların üzerindeki sit aktarım çalışmasının tabiat varlıkları açısından uygun olduğuna karar verildi.